logo

นักวิจัยจาก HITAP เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามในฐานะที่ปรึกษากระบวนการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพของประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายนที่ผ่านมานักวิจัยจาก HITAP ได้เดินทางไปปฏิบัติงานณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามในฐานะที่ปรึกษากระบวนการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจั ...อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2557 | 1633

ผู้เชี่ยวชาญร่วมถกปัญหา พัฒนาระบบป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน

วันที่ 10 มิ.ย. 57 คณะผู้วิจัย HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวะอนามัย เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของมาตรการเกี่ยวกับโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานที่เ ...อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2557 | 2174

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ ในโครงการ “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจติดตาม PT-INR ด้วยระบบ Point of Care เพื่อปรับยาและเฝ้าระวังยาในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (วอร์ฟาริน)”

     เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของ ...อ่านต่อ

5 มิถุนายน 2557 | 2379

เปิดวงคุย ทบทวนนโยบายการให้บริการอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 คณะผู้วิจัยโครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ หนึ่งในงานวิจัยของ HITAP จัดประชุมเพื่อขอข้ ...อ่านต่อ

2 มิถุนายน 2557 | 1221

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP