logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัยจาก HITAP เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามในฐานะที่ปรึกษากระบวนการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพของประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายนที่ผ่านมานักวิจัยจาก HITAP ได้เดินทางไปปฏิบัติงานณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามในฐานะที่ปรึกษากระบวนการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพของประเทศเวียดนาม

HITAP และ NICE International ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิร๊อกกีเฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) เพื่อพัฒนากระบวนการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITA) ในประเทศเวียดนามโดยหลักสำคัญประการหนึ่งของการทำ HITA คือความโปร่งใส (transparency) ซึ่งวิธีการที่จะช่วยเน้นย้ำความโปร่งใสของการทำ HITA คือการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัย (health topics prioritization) อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

สำหรับการเยือนประเทศเวียดนามของนักวิจัย HITAP ในครั้งนี้ได้เป็นไปตามคำเชิญของ Health Strategy and Policy Institute (HSPI) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการจัดลำดับความสำคัญฯในประเทศเวียดนามมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดลำดับความสำคัญฯซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาเกณฑ์และวิธีการสำหรับจัดลำดับความสำคัญฯโดยในวันที่ 11 มิถุนายนพ.. 2557 นักวิจัยจาก HITAP และเจ้าหน้าที่จาก HSPI และ Hanoi medical school ได้มีการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญและกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพที่สำคัญสำหรับนำไปประเมินต่อไปซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะได้นำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุม“ Consultation Workshop on HTA Topic Selection in Vietnam” ในวันรุ่งขึ้น

การประชุม“Consultation Workshop on HTA Topic Selection in Vietnam” จัดขึ้นที่โรงแรม Fortuna เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกหัวข้อวิจัยฯที่ HSPI ได้พัฒนาขึ้นและเสนอหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำคัญที่เกี่ยวกับ HITA โดยการประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจจากหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากอาทิ Vietnam Health Economic Association (VHEA), Hanoi Medical University (HMU), Hanoi School of Public Health (HSPH) รวมถึงตัวแทนจากโรงพยาบาลหน่วยงานด้านหลักประกันสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศเวียดนามในการนี้ดร. ภญ.ศิตาพรยังคงนักวิจัยจาก HITAP ได้นำเสนอประสบการณ์การจัดลำดับความสำคัญในประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

หัวข้อวิจัยที่ได้รับการเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นหัวข้อวิจัยที่มีความจำเพาะต่อ HITA และพร้อมสำหรับการดำเนินการวิจัยในอนาคตโดยในเดือนกรกฎาคมพ.. 2557 HITAP และ NICE International จะจัดการอบรมการทำ HITA ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศเวียดนาม

16 มิถุนายน 2557

Next post > HITAP ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก หนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในหัวข้อ "ร้องสธ.-สปสช. ช่วยผู้ป่วยเอดส์รับรักษา-ยาเร็วขึ้น"

< Previous post "Assessing the Accuracy and Feasibility of a Refractive Error Screening Program Conducted by School Teachers in Pre-Primary and Primary Schools in Thailand" has been published in PLOS ONE journal on June 13, 2014

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด