logo

การประชุมเพือนำเสนอผลการศึกษาของหัวข้อวิจัยเรื่อง การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการให้บริการตรวจคัดกรองยีน HLA-B1502 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดกลุ่มอาการ Stevens-Johnson syndrome (SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) จากยา carbamazepine

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ภญ. วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ และภญ. ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร นักวิจัยของ ...อ่านต่อ

17 กุมภาพันธ์ 2555 | 2047

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP