logo

นำเสนอผลประเมินความคุ้มค่ายา tiotropium รักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

คณะวิจัยการประเมินความคุ้มค่ายา tiotropium เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก นำเสนอรายงานฉบับแก้ไขหลังจากได้รับข้อเสนอจากผ ...อ่านต่อ


นำเสนอผลเบื้องต้นความคุ้มค่าการรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง

HITAP นำเสนอผลการวิจัยการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณของยารักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในกลุ่มใหม่ดีเอเอที่มีราคาแพง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ...อ่านต่อ


หลายฝ่ายเห็นด้วย ทางเลือก ตั้ง 3 องค์กรอิสระด้าน อาหาร สารเคมี และยา ดูแลอนาคตผู้บริโภคไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 59 HITAP จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ...อ่านต่อ


ดร.นพ. ยศ รับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ HITAP เข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปร ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ โครงการประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ พร้อมด้วยทีมวิจัย HITAP จัดประชุมผู้เชี่ย ...อ่านต่อ


HITAP ต้อนรับปลัดกระทรวง และเจ้าหน้าที่ระดับสูง สธ. อินโดนีเซีย ต่อยอดการวางระบบ HTA ของประเทศ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 59 HITAP ต้อนรับ ปลัดกระทรวง เจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และนักวิชาการจากประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมมีขึ้นเพื่อศึก ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP