logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
หลายฝ่ายเห็นด้วย ทางเลือก ตั้ง 3 องค์กรอิสระด้าน อาหาร สารเคมี และยา ดูแลอนาคตผู้บริโภคไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 59 HITAP จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต หรือ “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” และรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนจากกลุ่ม กอง และสำนักต่าง ๆ ของ อย. ต่อผลการศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ตัวแทนกลุ่ม กอง และสำนักต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการ “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” คณะผู้วิจัยนำเสนอ 4 ทางเลือกในการจัดการองค์กรของ อย. ซึ่งได้แก่ ทางเลือกที่ 1 “อนาคต อย. ทำต่อไม่เปลี่ยนแปลง” ทางเลือกที่ 2 “อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน” ทางเลือกที่ 3 “อนาคต อย. เดินต่อแบบองค์กรอิสระ” และ ทางเลือกที่ 4 เสนอให้มีการแยกหน่วยงานอิสระรับผิดชอบในแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยทางเลือกที่ 4 เป็นการตั้ง 3 องค์กรอิสระควบคุมด้านอาหาร ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย และด้านยาและเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่จะแก้ปัญหาระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยได้ดีที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นไปได้ยาก ที่ประชุมเสนอให้คณะผู้วิจัยไปวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกที่ได้นำเสนอมา เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการดำเนินการให้อนาคต รวมทั้งเสนอให้ศึกษารายละเอียด บทบาท อำนาจตามกฎหมาย การกำกับดูแล ต่างๆ เพิ่มเติมในอนาคต หาก อย. จะปรับรูปแบบองค์กรตามทางเลือกทั้ง 4 ที่คณะผู้วิจัยนำเสนอ

4 มีนาคม 2559

Next post > นำเสนอผลเบื้องต้นความคุ้มค่าการรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง

< Previous post ดร.นพ. ยศ รับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด