logo
https://www.hitap.nethttps://www.hitap.nethttps://www.hitap.nethttps://www.hitap.net
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
รับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครทีมวิจัย

เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

 

เนื่องด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้มีการเปิดรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นกลาง คณะทำงานฯ ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีมวิจัยและแนวทางการดำเนินงานวิจัยดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีมวิจัย
1. เป็นผู้ที่ทำงานสังกัดหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร
2. ในทีมวิจัยต้องมีนักวิจัยอย่างน้อย 1 คนที่เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีผู้ทบทวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ในระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ นักวิจัยต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับรายการยาที่พิจารณา ตามที่“เกณฑ์จริยธรรมในการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2554” กำหนดไว้

แนวทางการดำเนินงานวิจัย
ในกรณีที่ทีมวิจัยได้รับมอบหมายให้ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่นักวิจัยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมทีมวิจัยจะต้องดำเนินงานวิจัยโดยยึดหลักการทำงานดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
1. นำเสนอโครงร่างวิจัยต่อคณะทำงานเศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเริ่มงานวิจัย
2. ทำการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ตามคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทยฉบับที่ 1 และ 2 ที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
3. ผลการวิจัยจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพงานจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก
4. นำเสนอผลการศึกษาต่อคณะทำงานเศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อพิจารณาภายหลังจากการตรวจสอบคุณภาพเป็นที่เรียบร้อย
5. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาไทย

“หากท่านหรือหน่วยงานของท่านสนใจทำการวิจัยเพื่อพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบประวัติย่อของท่านและทีมวิจัยของท่าน มาที่ [email protected] และ [email protected] สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกและตอบกลับท่าน เมื่อได้รับรายการยาที่ต้องทำการประเมินจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-590-4549

เอกสารดาวน์โหลด

เกณฑ์จริยธรรม_NLEM9 สิงหาคม 2017Download
ใบสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ.doc9 สิงหาคม 2017Download
ใบสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ.PDF9 สิงหาคม 2017Download
ประกาศรับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ9 สิงหาคม 2017Download
10 สิงหาคม 2560

Next post > ผลวิจัยชี้ข้อดี "หมอครอบครัว"

< Previous post National Vaccine Conference 2017: องค์กรปกครองท้องถิ่น-ภาคประชาสังคมหนุนนำ'วัคซีนใหม่'ให้บริการประชาชน

Related Posts