logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

หนังสือพิมพ์: มติชน

ฉบับวันที่: 9 สิงหาคม 2017

ผลวิจัยชี้ข้อดี “หมอครอบครัว”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัววัดไทรใต้ อ.เมืองนครสวรรค์ ว่า สธ.ได้ขับเคลื่อนให้เกิด “คลินิกหมอครอบครัว” ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน ด้วยระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 1 ทีมดูแลประชากร 10,000 คน ครบ 6,500 ทีม ภายในปี 2569

นพ.โสภณกล่าวว่า ขณะนี้ทั่วประเทศมีคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 596 ทีม โดยปี 2561 จะขยายบริการเพิ่มให้ได้ 996 ทีม มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 996 คน ดูแลประชากร 9,960,000 คน ขยายบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ 4 เขต คือ เขตจอมทอง เขตลาดพร้าว เขตบางกอกน้อย และเขตดอนเมือง รวมทั้งจะจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 30 แห่ง รวมทั้งวางระบบบูรณาการการทำงานคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board) และมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ติดดาว

“ผลการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) รายงานว่าใน 10 ปี จะมีผลลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้กว่า 147,510 ล้านบาท สามารถลดการใช้บริการในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น 26,684 ล้านบาท ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง 66,009 ล้านบาท การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีขึ้น 54,817 ล้านบาท ทั้งนี้ จะต้องมีการวิจัยจากการดำเนินการจริงในพื้นที่ต่อไป” นพ.โสภณกล่าว

10 สิงหาคม 2560

Next post > รุกคลินิกครอบครัว'สธ.'ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มหมอเกือบพัน

< Previous post รับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด