logo

รหัสโครงการ

11-3-095-2558

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.รุ่งนภา คำผาง

นักวิจัยร่วม

ดร. ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช

สโรชา ชูติพงศ์ชัยวัฒน์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 7214 คน

วันที่เผยแพร่ 24 มิถุนายน 2558 08:28

เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เริ่มดำเนินโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (มักเรียกกันว่า โครงการ QOF) ในปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิที่จำเป็นและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่พึงประสงค์ โครงการนี้อยู่บนหลักการที่จะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิโดยพิจารณาคะแนนคุณภาพและผลงาน (QOF scores) ในประเด็นต่างๆ ตามตัวชี้วัด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้หน่วยบริการพัฒนาคุณภาพบริการและให้บริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้ สปสช. จะดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับจนถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีการประเมินโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิอย่างเป็นระบบและครอบคลุมองค์ประกอบของโครงการ เช่น การบริหารจัดการที่ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ รวมทั้งการคัดเลือกและพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม มีเอกสารหลักฐานจำนวนหนึ่งที่ชี้ว่าโครงการดังกล่าวประสบกับปัญหาอุปสรรคบางประการ ดังนั้น สปสช. จึงมอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) สังกัดสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิในระยะต่อไป การศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยการสอบถามโดยให้อาสาสมัครเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง (self-evaluation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) นอกจากนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทุตยภูมิเพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพของประชากรไทยจากตัวชี้วัดทางคลินิกและการรับบริการสุขภาพจากฐานข้อมูลต่างๆ ติดตามงานวิจัยระยะที่ 2 ได้ที่ https://www.hitap.net/research/164380

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว