logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการศึกษาโครงการ QOF ต่อผู้บริหาร สปสช.

วันที่ 26 พ.ค. 2559 นักวิจัย HITAP นำโดย ดร.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ดร.รุ่งนภา คำผาง และ น.ส. สโรชา ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ นำเสนอผลการพัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ในที่ประชุมประจำเดือนผู้บริหารเขต สปสช.
การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาตัวชี้วัดผลงานบริการปฐมภูมิต่อผู้บริหารระดับเขตโดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการพัฒนาตัวชี้วัด เช่น การอ้างอิงแนวทางเวชปฏิบัติ การมีอยู่ของข้อมูล ความเป็นไปได้ในการให้บริการและการประเมินผล และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ตัวชี้วัดเดิมอย่างน้อย 3 ปี การร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. ในการดำเนินโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและบริการปฐมภูมิ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นตัวใดบ้างจะถูกนำไปใช้ในปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากแผนงานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ของ สปสช. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและบริการปฐมภูมิยังไม่ได้มีมติเกี่ยวกับตัวชี้วัดดังกล่าว

31 พฤษภาคม 2559

Next post > รู้จัก “โรคหืด”

< Previous post ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะพัฒนาคู่มือการอบรมภาวะโภชนาการเด็ก

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด