logo

ร่าง พ.ร.ฎ. สถาบันพัฒนาระบบและประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อสุขภาพ

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.ฎ. สถาบันพัฒนาระบบและประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อสุขภาพจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบและประเมินเทคโนโลยีเพื่อสุขภา ...อ่านต่อ

25 กุมภาพันธ์ 2558 | 2405ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP