logo

Journal Club: Introduction to Epidemiological and Economic Modelling of Infectious Diseases

HITAP จัด Journal Club ให้นักวิจัยเรียนรู้การสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม R ในหัวข้อ Introduction to Epidemiological and Economic Modelling of Infectiou ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมชี้แจงโครงการประเมินงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)

นักวิจัย HITAP พัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) ได้ใช้จริงภายในปี 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมชี้ ...อ่านต่อ

8 ธันวาคม 2558 | 2281

HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 8 มีมติให้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาแบบฟอร์มเพื่อรับรองคุณภาพงานวิจัยเพื่อใช้กับงานวิจัยในอนาคต เมื่อวันที่ ...อ่านต่อ

8 ธันวาคม 2558 | 2153

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP