logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 8 มีมติให้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาแบบฟอร์มเพื่อรับรองคุณภาพงานวิจัยเพื่อใช้กับงานวิจัยในอนาคต

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 การประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอถึงเรื่อง คุณภาพของงานวิจัยเรื่อง การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ Tiotropium Bromide Monohydrate เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease : COPD) ที่มีระดับความรุนแรงของโรคตั้งแต่ระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก และได้สอบถามคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขถึงเรื่องการรับรองคุณภาพของงานวิจัยก่อนนำไปใช้เพื่อตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยจะมีการวางแผนเพื่อพัฒนาแบบฟอร์มเพื่อรับรองคุณภาพงานวิจัยเพื่อใช้กับงานวิจัยในอนาคต รวมทั้งในที่ประชุมมีมติว่าควรมีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อทบทวนคุณภาพและค่า parameter ต่างๆที่นำมาใช้ในงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

8 ธันวาคม 2558

Next post > HITAP จัดประชุมชี้แจงโครงการประเมินงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)

< Previous post HITAP จัดประชุมในหัวข้อการพัฒนาตัวชี้วัด ของโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด