logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมในหัวข้อการพัฒนาตัวชี้วัด ของโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 HITAP ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcomes Framework – QOF)

เนื่องด้วย HITAP ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ให้ ทำการศึกษาพัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยนักวิจัยได้จัดทำร่างตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ตามประเด็นสำคัญ 5 กลุ่มโรค ได้แก่ 1) โรคเรื้อรัง ประกอบด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด 2) อนามัยแม่และเด็ก 3) คนไข้ติดเตียง 4) การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล 5) โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ภายในที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างตัวชี้วัด ความเหมาะสมและประโยชน์ของตัวชี้วัดที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำร่างตัวชี้วัดดังกล่าวไปทดสอบการใช้งานในหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป

สามารถติดตามได้ที่ รายงานวิจัยฉบับเต็ม https://www.hitap.net/documents/164365

4 พฤศจิกายน 2558

Next post > HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

< Previous post การประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 7/2558

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด