logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 7/2558

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างวิจัย 2 งานวิจัย ได้แก่  การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา Prasugrel สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome) ที่ได้รับการทำ Percutaneous Coronary Intervention หรือ PCI และการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณ ของยาต้านไวรัส 3 รายการ ในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อต่อยาสูตรพื้นฐานโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง และ นักวิจัยจากโรงพยาบาลราชวิถีและบริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จํากัด

2 พฤศจิกายน 2558

Next post > HITAP จัดประชุมในหัวข้อการพัฒนาตัวชี้วัด ของโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ

< Previous post ประชุมคณะทำงานคัดเลือกปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCBP)ครั้งที่ 2/2558

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด