logo

ประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของวัคซีนนิวโมคอคคอลคอนจูเกต”

ประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของวัคซีนนิวโมคอคคอลคอนจูเกต”       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553  นางสาววันทนีย์ กุลเพ็ ...อ่านต่อ

30 มีนาคม 2553 | 2203


นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีชนิด Prime-Boost (ALVAC®-HIV และ AIDSVAX® B/E) มาใช้ในประชากรไทย”

นักวิจัย HITAP นำเสนองานวิจัย       เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของ ...อ่านต่อ

26 มีนาคม 2553 | 1559

การประชุม “การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลมาตรการให้ความรู้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย”

การประชุม “การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลมาตรการให้ความรู้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย”        เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2553 น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค์ พร้อมด้วยน ...อ่านต่อ

22 มีนาคม 2553 | 3024

ประชุมผู้เชี่ยวชาญครั้งที่1 เพื่อกำหนดกรอบการวิจัย (วันที่ 6 ตุลาคม 2552)

รายงานการประชุมเพื่อกำหนดกรอบและคำถามการวิจัย เรื่อง การประเมินนโยบายบัญชียา จ ข้อย่อยสอง ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551       ดร.นพ. ยศ ตีระวัฒนานน ...อ่านต่อ

17 มีนาคม 2553 | 2639

นำเสนอโครงร่างงานวิจัยแก่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553)

นำเสนอโครงร่างงานวิจัยแก่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553) ...อ่านต่อ

17 มีนาคม 2553 | 1388

HITAP, IHPP พร้อมด้วยนักวิชาการและตัวแทนจากสถาบันวิจัย จัดประชุมร่างข้อเสนอและเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อปัญหาสุขภาพและ/หรือเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่การประเมิน

การประชุมเพื่อร่างข้อเสนอและเกณฑ์การคัดเลือก หัวข้อปัญหาสุขภาพและ/หรือเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่การประเมิน สืบเนื่องจาก คณะกรรมการอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโย ...อ่านต่อ

3 มีนาคม 2553 | 1795

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP