logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมเพื่อร่างข้อเสนอและเกณฑ์การคัดเลือก

การประชุมเพื่อร่างข้อเสนอและเกณฑ์การคัดเลือก

หัวข้อปัญหาสุขภาพและ/หรือเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่การประเมิน

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HITAP) ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอสำหรับคณะอนุกรรมการฯ พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะเข้าถึงการบริการสุขภาพ และได้รับประโยชน์จากชุดสิทธิประโยชน์อย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 นักวิจัย HITAP พร้อมด้วยนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมประชุมต่อยอดการประเมินรายละเอียด ของตัวร่างข้อเสนอประเด็นและหลักเกณฑ์ ซึ่งได้รับการพัฒนากรอบประเมินจากการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้ป่วย แล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2522

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนแนวทาง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตัวร่างข้อเสนอฯ ทั้งในเรื่องความเหมาะสม ความถูกต้อง และความเป็นไปได้ โดยยึดหลักฐานทางวิชาการเชิงประจักษ์เป็นตัวตั้ง พร้อมนำเกณฑ์ หลักการที่ได้เข้าสู่การประเมินว่า โรค/ปัญหาสุขภาพ หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ใดควรให้ความสำคัญ และควรจัดอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า

การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือการนำร่างข้อเสนอและเกณฑ์การคัดเลือกที่ผ่านการปรับปรุงแล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ ซึ่งภายหลังการพิจารณาตัดสินใจของคณะอนุกรรมการฯ จะมีการนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ และประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง

3 มีนาคม 2553

Next post > ก้าวแรก: รายงานการประเมิน HITAP

< Previous post การประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี 2553

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด