logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ก้าวแรก
รายงานการประเมิน HITAP ในช่วง 2 ปีแรก

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ก่อตั้งในปี 2550 ได้ดำเนินโครงการวิจัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งสิ้น 26 โครงการ ในระยะเวลา 2 ปี ผลงานดังกล่าวได้เผยแพร่ในรูปแบบบทความในวารสารวิชาการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และยังนำเสนอในเวทีวิชาการหลายแห่ง นอกจากนี้ยังนำเสนอต่อผู้บริหาร ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงนโยบายหลายด้าน

ถึงแม้จะประสบความสำเร็จด้วยดีในระยะ 2 ปี หรือระยะแรก ในแง่ของการนำผลงานไปใช้ในระดับนโยบาย HITAP ตระหนังดีถึงความจำเป็นในการประเมินโครงการในระยะแรก เพื่อให้ทราบทิศทางของการดำเนินงาน ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณภาพและผลการดำเนินงานตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม ดังนั้นจึงได้เชิญผู้ประเมินภายนอก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ จากทั้งสายงานด้านสุขภาพและไม่ใช่ด้านสุขภาพ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์ยาวนาน ผลการประเมินได้ถูกรวบรวมอยู่ในรายงาน “ก้าวแรก รายงานการประเมิน HITAP ในช่วง 2 ปีแรก” โดยรายงานนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

บทที่ 1 เสนอผลการประเมินองค์กรที่ผู้ประเมินจากภายนอกได้ใช้เวลากว่า 9 เดือน ช่วยให้เกิดความเข้าใจกับจุดเด่นและจุดด้อยของการทำงานในระยะที่ผ่านมา
บทที่ 2 ได้มาจากการที่บุคลากรใน HITAP ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ประเมินและช่วยกันแสวงหาวิถีทางพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง
บทที่ 3 HITAP ได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิชาการชั้นนำจากสหราชอาณาจักร ในการทบทวนผลการประเมินและเพิ่มเติมข้อชี้แนะเพื่อให้เกิดประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลาย

HITAP หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การเผยแพร่ผลการประเมินองค์กรของเราในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ รวมทั้งยังมุ่งให้การเผยแพร่ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่ดีของหน่วยงาน

หมายเหตุ รายงานนี้จัดพิมพ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


11 มีนาคม 2553

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญครั้งที่1 เพื่อกำหนดกรอบการวิจัย (วันที่ 6 ตุลาคม 2552)

< Previous post การประชุมเพื่อร่างข้อเสนอและเกณฑ์การคัดเลือก

Related Posts