logo


การคัดกรองเบาหวานแบบไหน…คุ้มค่า สำหรับสังคมไทย

เบาหวาน อีกหนึ่งโรคเรื้อรังที่พบมาในประชากรไทย กว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วย ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเบาหวานเพราะไม่มีอาการ กว่าจะรู้อีกที ผู้ป่วยมีภาวะโรคแทรกซ้อน ...อ่านต่อ


น้ำสี น้ำซ่า น้ำหวาน กับ การเป็นโรคเบาหวาน

ใครเคยสงสัยบ้างว่า การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล มีควาสัมพันธ์กับแนวโน้มการเป็นเบาหวานหรือไม่ ? นักวิจัย HITAP จึงไปศึกษาด้วยการทบทวนวรรณกรรม หรืองา ...อ่านต่อ

7 มกราคม 2557 | 9002

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP