logo

ก๊อก ๆ ๆ มาตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากถึงบ้านค่ะ

ในอนาคตมะเร็งช่องปากอาจจะหมดไปจากคนไทยด้วยโปรแกรมเช็คความเสี่ยงและคัดกรองรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งช่องปาก ที่จะให้บริการประชาชนถึงบ้านเป็นประจำทุกปี เพื่อใ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP