logo

HITAP จัดประชุม Journal Club ประจำเดือนมิ.ย. 52 ในหัวข้อ Workshop: Basic statistics 3

Journal club ประจำเดือนมิถุนายน 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00-16.00 น. HITAP จัดประชุม Journal club ประจำเดือนมิถุนายน 2552 ในหัวข ...อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2552 | 1514

2 นักวิจัย HITAP ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและนำเสนอผลงานวิชาการเกียรติยศ จากการประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 นักวิจัย HITAP ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธาร ...อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2552 | 1777

การประชุมผู้เกี่ยวข้อง “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”

การประชุมผู้เกี่ยวข้อง “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”   เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 นักวิจัย HITAP จัดการ ...อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2552 | 2245

การประชุมกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย โครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย”

การประชุมกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย โครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย” หลังจากที่นักว ...อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2552 | 1435

การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการประเมินความคุ้มค่าการใส่เลนส์นิ่มฯ

การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการประเมินความคุ้มค่าการใส่เลนส์นิ่มฯ       เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 นักวิจัยในโครงการ “การประเมินความคุ้มค่าของการ ...อ่านต่อ

9 มิถุนายน 2552 | 1422

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552  นักวิจัย HITAP จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “ความสมเหตุสมผลของการใ ...อ่านต่อ

9 มิถุนายน 2552 | 1356

HITAP จัดประชุม Journal Club ประจำเดือนพ.ค. 52 ในหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ”

Journal club ประจำเดือนพฤษภาคม   เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 HITAP ได้จัดประชุม journal club ในหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย รศ.ด ...อ่านต่อ

1 มิถุนายน 2552 | 2670

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พรพ.

 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พรพ. หลังจากที่ HITAP ได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 3 และมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรการวิจัยด้านสุขภาพ ในรูปแบบสถาบันที่เป็นทางการ ...อ่านต่อ

1 มิถุนายน 2552 | 1377

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP