logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552  นักวิจัย HITAP จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาปฏิชีวนะ” ณ ห้องประชุม HITAP 1 ชั้น 6 อาคาร 6 เพื่อร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุสมผลในประเทศไทยเปรียบเทียบกับผลสรุปที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร รวมถึงเกณฑ์ที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกมาตรการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะให้สมเหตุสมผล  ระเบียบวิธีวิจัย balance sheet  technique รวมทั้งรายชื่อองค์กร หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันมาตรการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะให้สมเหตุสมผลด้วย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.น.พ.วิษณุ  ธรรมลิขิตกุล จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม โดย ภญ.จิราพรรณ  เรืองรอง นักวิจัย HITAP เป็นผู้นำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุสมผล และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการจัดลำดับมาตรการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะให้สมเหตุสมผล

9 มิถุนายน 2552

Next post > การประชุมกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย โครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย”

< Previous post ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พรพ.

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด