logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย โครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย”

การประชุมกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย โครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย”

หลังจากที่นักวิจัยในโครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “การวิจัยเพื่อกำหนดกรอบการตัดสินใจสำหรับการลงทุนด้านสุขภาพ” ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกหรือการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย ด้วยแบบสอบถามซึ่งใช้เทคนิค Discrete Choice Experiment พร้อมกับทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้ว

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ภญ.ศิตาพร ยังคง นักวิจัย HITAP ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ในกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และร่วมกันพิจารณาแบ่งกลุ่มนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทยอีกครั้ง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามระดับความสำคัญ

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สัญชัย ชาสมบัติ จากสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นพ.สรกิจ ภาคีชีพ ผู้จัดการกองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภญ.ยุวดี พัฒนวงศ์ จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ นายสมบูรณ์ หนูไข่ จากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

11 มิถุนายน 2552

Next post > การประชุมผู้เกี่ยวข้อง “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”

< Previous post การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด