logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมผู้เกี่ยวข้อง “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”

การประชุมผู้เกี่ยวข้อง “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 นักวิจัย HITAP จัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”  โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะจำนวน 2 ท่าน คือ รศ.พญ.ลัดดา  เหมาะสุวรรณ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ พญ.สุธาทิพย์  เอมเปรมศิลป์ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และความเป็นไปได้  รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจคัดกรองสุขภาพในเด็กวัยเรียนสำหรับ 1) ภาวะขาดสารไอโอดีน  2) ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 3) ภาวะผิดปกติของการได้ยิน  4) ภาวะผิดปกติของการมองเห็น และ 5) โรคสมาธิสั้น เนื่องจากปัญหาสุขภาพดังกล่าวขัดขวางการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กวัยเรียน  ผลการวิจัยจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนระดับประเทศ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม  สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

12 มิถุนายน 2552

Next post > HITAP จัดประชุม Journal Club ประจำเดือนมิ.ย. 52 ในหัวข้อ Workshop: Basic statistics 3

< Previous post การประชุมกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย โครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด