logo

การประชุมต่อเนื่องในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การประชุมต่อเนื่องในโครงการศึกษา เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า           เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2553 สำนักงานพัฒนาน ...อ่านต่อ

21 กันยายน 2553 | 1165

การประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ การพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย

การประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ การพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย          โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโ ...อ่านต่อ

21 กันยายน 2553 | 1224

การประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนา และประเมินประสิทธิผลมาตราการสื่อสาร เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

การประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลมาตราการ สื่อสารเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย           เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2553 โครงการประเมิน ...อ่านต่อ

21 กันยายน 2553 | 1388

HITAP เข้าร่วมการประชุม ISPOR Asia-Pacific ครั้งที่ 4

HITAP เข้าร่วมการประชุม ISPOR Asia-Pacific ครั้งที่ 4           นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพกว่า 20 คน ได้รับเชิญเข้าร่วมการประช ...อ่านต่อ

16 กันยายน 2553 | 1635


บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ National Institute for Health and Clinical Excellence สหราชอาณาจักร

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ National Institute for Health and Clinical Excellence สหรา ...อ่านต่อ

13 กันยายน 2553 | 3663

วิธีการสร้างแบบจำลองสำหรับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข

วิธีการสร้างแบบจำลองสำหรับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ภญ.พิศพรรณ  วีระยิ่งยง และภญ.พัทธรา  ลีฬหวรงค์ ...อ่านต่อ

13 กันยายน 2553 | 2044

“กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย” ร่วมกับ “National Institute for Health and Clinical Excellence สหราชอาณาจักร” ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “ความร่วมมือในการพัฒนาระบบและงานวิจัยเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธาราดล รองปลัดกระทรวงฯ และ Sir Andrew Dillon ...อ่านต่อ

13 กันยายน 2553 | 1153

การะประชุมภายในระหว่าง WHO-SEARO กับ HITAP

การะประชุมภายในระหว่าง WHO-SEARO กับ HITAP           เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2553 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดการประชุมแลกเปลี่ยน ...อ่านต่อ

13 กันยายน 2553 | 1416

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP