logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ การพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย

การประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ
การพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย

         โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553 เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงร่างงานวิจัยการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย โดยข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาแก้ไขโครงร่างงานวิจัยโดยดูประเด็นที่ควรจะให้ความสำคัญในการนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดเพื่อดูถึงสถานการณ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งจะมีส่วนทำให้การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ประเด็นเสนอแนะที่สำคัญในการประชุมผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ ได้แก่ การขยายขอบข่ายของกลุ่มผู้มีส่วนร่วมไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น กระทรวงพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงศึกษา และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นต้น ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการพัฒนากรอบโครงร่างวิจัยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น คือการวางกรอบการศึกษาให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงและมาตราการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การทำแท้งในวัยรุ่น การคลอดโดยแม่วัยรุ่น เพื่อนำไปสู่การศึกษาที่ครอบคลุมทั้งเชิงสังคม เศรษฐศาสตร์ และสุขภาพ โดยข้อมูลการการระดมความเห็นในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนำไปปรับแก้ไข เพื่อนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญต่อไป

21 กันยายน 2553

Next post > จุรินทร์ ให้ 4 กระทรวง บูรณาการแผนแก้ไขปัญหามาบตาพุด จ.ระยอง และสั่งทุกหน่วยรายงานการครอบครองสารเคมี

< Previous post หวัด 2009เป็นซ้ำได้ แนะเด็กต่ำ9ขวบ ฉีดวัคซีน“เข็ม2“

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด