logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ National Institute for Health and Clinical Excellence สหราชอาณาจักร

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ National Institute for Health and Clinical Excellence สหราชอาณาจักร

ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันนำมาซึ่งการวิจัยและพัฒนายา อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งวิธีการและโครงการป้องกันและบำบัดรักษาโรคใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย ในขณะที่มีทรัพยากรมีจำกัด นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความต้องการข้อมูลหลักฐานทางวิชาการเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปในการเลือกใช้เทคโนโลยีและมาตรการที่มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น  ไม่ก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง มีคุณภาพได้มาตรฐาน และคุ้มค่า

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment, HTA) เป็นการวิจัยที่มีความเป็นสหสาขา (multi-disciplinary) ประกอบด้วยระเบียบวิธีและขั้นตอนการวิจัยที่ซับซ้อน ในบางกรณีต้องพิจารณาประเด็นจริยธรรม ความเป็นธรรม และการให้คุณค่าทางสังคมต่อเทคโนโลยีหรือมาตรการเหล่านั้นร่วมด้วย  สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาจนได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจกำหนดนโยบายและการจัดสรรทรัพยากร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of understanding) ว่าด้วยความร่วมมือในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระหว่างนายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธาราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับ Sir Andrew Dillon ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ของ NICE จากข้อตกลงดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program, HITAP) และหน่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของ NICE (NICE International) จะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และนักวิจัย ร่วมกันพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยและแนวปฏิบัติในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในมิติต่างๆ  รวมทั้งดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่สนใจด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพและการนำไปใช้เชิงนโยบาย ตลอดระยะเวลา 3 ปีภายใต้ข้อตกลงนี้ นักวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการเพื่อให้การศึกษาวิจัยเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและมาตรการด้านสุขภาพมีคุณภาพน่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบสุขภาพไทย

ข้อมูล National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) สหราชอาณาจักร

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) สหราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีประสบการณ์ด้านการประเมินเทคโนโลยี เพื่อจัดทำคำแนะนำและแนวทางการบำบัดรักษาโรค (Clinical practice guidelines) อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในหลายประเทศทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย การวิจัยเพื่อประเมินเทคโนโลยีและมาตรการด้านสุขภาพกำลังทวีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการจัดตั้งโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติมสืบค้นได้จาก http://www.nice.org.uk/

13 กันยายน 2553

Next post > HITAP เข้าร่วมการประชุม ISPOR Asia-Pacific ครั้งที่ 4

< Previous post กระทรวงสาธารณสุขจับมือองค์การอนามัยโลกแถลงข่าวจัดการประชุมนานาชาติฯ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด