logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการประเมินความคุ้มค่าการใส่เลนส์นิ่มฯ


      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 นักวิจัยในโครงการ “การประเมินความคุ้มค่าของการใส่เลนส์นิ่มเมื่อเทียบกับเลนส์แข็งในการผ่าตัดต้อกระจกในบริบทของประเทศไทย” ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้น ในส่วนของความชุกของการผ่าตัดต้อกระจกและจำนวนจักษุแพทย์ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2550 รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียม โดยน.ส.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ นักวิจัยของ HITAP เป็นผู้นำเสนอ และได้รับความร่วมมือจาก พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติราชินี มาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยให้สมบูรณ์และนำไปใช้ได้จริงในเชิงนโยบายต่อไป

      ทั้งนี้ โครงการ “การประเมินความคุ้มค่าของการใส่เลนส์นิ่มเมื่อเทียบกับเลนส์แข็งในการผ่าตัดต้อกระจกในบริบทของประเทศไทย” ยังมีส่วนของการประเมินความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เลนส์นิ่มเปรียบเทียบกับเลนส์แข็งด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางเว็บไซต์นี้ต่อไป9 มิถุนายน 2552

Next post > การประชุมกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย โครงการ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในประเทศไทย”

< Previous post ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พรพ.

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด