logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัย HITAP นำเสนองานวิจัย

นักวิจัย HITAP นำเสนองานวิจัย

      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีชนิด Prime-Boost (ALVAC®-HIV และ AIDSVAX® B/E) มาใช้ในประชากรไทย” ในการประชุม Future Utility of RV144 ซึ่งจัดขึ้นโดย Global HIV Vaccine, UNAIDS: The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Military HIV Research Program, WHO, และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาและร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องแนวทางในการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมประชุม ณ Plaza Athenee (Royal Meridien Hotel) Bangkok นอกจากนี้ นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ ภญ.จรพร สิริวีรโรจน์ นักวิจัย HITAP และ ภญ.ชุติมา อรรคลีพันธุ์ นักวิจัย IHPP ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมกลุ่มย่อยในเรื่อง Public Health and Future Access (including demand assessment, production and delivery) ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

26 มีนาคม 2553

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของวัคซีนนิวโมคอคคอลคอนจูเกต”

< Previous post การประชุม “การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลมาตรการให้ความรู้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด