logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
Journal Club ประจำเดือนมีนาคม

Journal Club ประจำเดือนมีนาคม

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 นักวิจัย HITAP จัด Journal Club ประจำเดือนมีนาคม 2553 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)” โดย ผศ.ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง ที่ปรึกษานักวิจัย HITAP มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับนักวิจัย HITAP และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม HITAP ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย

สำหรับเนื้อหาในการประชุม Journal Club ประจำเดือนมีนาคม นี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ Logistic Regression, การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ กับตัวแปรอิสระ โดยตัวแปรตามหรือผลลัพธ์เป็นข้อมูลเชิงกลุ่มลักษณะตัวแปรทำนายหรือตัวแปรอิสระที่ใช้เป็นได้ทั้งตัวแปรกลุ่มหรือตัวแปรเชิงปริมาณ, ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วย Logistic Regression, เงื่อนไขหรือข้อตกลง การตรวจสอบสมมติฐาน และการแก้ไขปัญหา Multicollinearity, การประมาณค่าและการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การแปลผล และตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

26 มีนาคม 2553

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของวัคซีนนิวโมคอคคอลคอนจูเกต”

< Previous post การประชุม “การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลมาตรการให้ความรู้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด