logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมชี้แจงโครงการประเมินงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)

นักวิจัย HITAP พัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) ได้ใช้จริงภายในปี 2560

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมชี้แจงถึงความคืบหน้าของโครงการประเมินงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ  (Quality and Outcomes Framework, QOF) ขณะนี้คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการร่างตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิ จำนวน 24 ตัวชี้วัด แล้วเสร็จ เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัดในการใช้งานจริงในพื้นที่จึงเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของเขต กรุงเทพมหานคร  ตามรายชื่อที่ สปสช ได้คัดเลือกมา เพื่อประชุมชี้แจงการทดสอบตัวชี้วัดในพื้นที่ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบส่วนกลางเกี่ยวกับตัวชี้วัด QOF และผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ และผู้บันทึกข้อมูลการให้บริการในสถานพยาบาล

โครงการนี้เป็นโครงการที่ทาง HITAP ได้รับมอบหมายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อทำการประเมินอย่างเป็นระบบและครอบคลุมองค์ประกอบของโครงการ เช่น การทบทวนและพัฒนาตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับประเทศไทย การบริหารจัดการระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ โดยการศึกษานี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในระยะที่ 1 ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้คณะผู้วิจัยทำการศึกษาในระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิ ทดสอบความเป็นไปได้ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นก่อนนำไปใช้จริง ในปี 2560

8 ธันวาคม 2558

Next post > Journal Club: Introduction to Epidemiological and Economic Modelling of Infectious Diseases

< Previous post HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด