logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะพัฒนาคู่มือการอบรมภาวะโภชนาการเด็ก

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 59 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม HITAP ทีมนักวิจัยจากโครงการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อขอข้อเสนอแนะในการจัดทำคู่มือการอบรมภาวะโภชนาการเด็ก ซึ่งได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ผศ.ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล , พ.ญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , นพ.กฤช ลี่ทองอิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการประชุมครั้งนี้ทีมนักวิจัยจะนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญไปพัฒนาคู่มือให้เกิดประโยชน์ต่อไป

31 พฤษภาคม 2559

Next post > นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการศึกษาโครงการ QOF ต่อผู้บริหาร สปสช.

< Previous post นักวิจัยจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลเบื้องต้นการประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงไทยวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด