logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัยจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลเบื้องต้นการประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงไทยวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 59 ภก.ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย และทีมวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลการวิจัยเบื้องต้นของงานวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงไทยวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน” เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักชนิดปฐมภูมิและชนิดทุติยภูมิในหญิงไทยวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน เมื่อมีการเพิ่มเติมข้อมูลผลข้างเคียงของยา และเพื่อหา FRAX threshold ที่เหมาะสมสำหรับคนไทย เพื่อเป็นข้อมูลการพิจารณายาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
การประชุมนี้ได้เชิญแพทย์สาขาออร์โธปิดิกส์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแนะผลการวิจัยด้วย ซึ่งผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่า การใช้ยาป้องกันกระดูกหักจะมีผลกระทบด้านงบประมาณสูงมาก ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะให้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบงบประมาณโดยแบ่งแยกตามอายุและค่า BMD T-score เพื่อพิจารณาต่อไป
โครงการนี้ เป็นโครงการของผู้วิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้การสนับสนุนของ HITAP

31 พฤษภาคม 2559

Next post > ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะพัฒนาคู่มือการอบรมภาวะโภชนาการเด็ก

< Previous post เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกศึกษาดูงาน HITAP

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด