logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประชุมวิจัยโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาด้านสุขภาพ

HITAP จัดประชุมวิจัยพัฒนาการดำเนินงานงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาและบริการสุขภาพ พร้อมต่อยอดพัฒนาให้การจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพของผลงานบริการปฐมภูมิมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 23, 27-29 กรกฎาคม 2558 HITAP จัดประชุมวิจัยโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcomes Framework (QOF) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำนักงานส่วนกลางและเขต) สถานพยาบาลต่าง ๆ ตัวแทนจากภาคประชาสังคม และตัวแทนกลุ่มผู้ป่วย โดย HITAP ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) และ University of Birmingham จากสหราชอาณาจักร เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของการประชุม ได้แก่ 1. เพื่อให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุงผลการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2. เพื่อคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญประเด็นปัญหาสุขภาพและบริการสุขภาพที่มีปัญหาด้านคุณภาพ และ 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการในประเทศอังกฤษกับผู้กำหนดนโยบายสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับข้างต้นจากการประชุมสามารถนำไปใช้พัฒนาโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ติดตาม บันทึกการประชุมได้ที่ https://www.hitap.net/research/163354

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3 สิงหาคม 2558

Next post > “เมธีวิจัยอาวุโส” แถลงผลงาน เชื่อมงานวิจัย สู่นโยบาย ชู 2 โครงการเด่น – ตรวจตาเด็ก เพื่ออนาคตไทย และ ประเมินความคุ้มค่าการตรวจยีนป้องกันแพ้ยารุนแรง

< Previous post การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 11 (EE Training #11)

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด