logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 11 (EE Training #11)

เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Economic Training) ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยการอบรมในครั้งนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หลักสูตรเบื้องต้น โดยมีบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข และจากหน่วยงานอื่น ๆ สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 45 ท่าน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข และ หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ มีบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข และจากหน่วยงานอื่น ๆ สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 55 ท่าน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเบื้องต้น หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความสามารถในการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ประยุกต์องค์ความรู้ในการประเมินคุณภาพงานวิจัย และนำผลงานวิจัยที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพเชิงนโยบาย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย รวมถึงมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

24 กรกฎาคม 2558

Next post > ประชุมวิจัยโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาด้านสุขภาพ

< Previous post สนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด