logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประกาศรับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2565-2567

เนื่องด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2565-2567 มีมติเห็นชอบให้มีการเปิดรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นกลาง คณะทำงานฯ ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีมวิจัยและแนวทางการดำเนินงานวิจัยดังนี้

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีมวิจัย
1. เป็นผู้ที่ทำงานสังกัดหน่วยราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือ องค์การที่ไม่แสวงหากำไร
2. ในทีมวิจัยต้องมีนักวิจัยอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และ/หรือการประเมินผลกระทบด้านงบประมาณ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีผู้ทบทวน อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ในระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ นักวิจัยต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับรายการยาที่จะประเมิน ตามที่“เกณฑ์จริยธรรมในการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565” กำหนดไว้

 

แนวทางการดำเนินงานวิจัย
ในกรณีที่ทีมวิจัยได้รับมอบหมายให้ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่นักวิจัยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทีมวิจัยจะต้องดำเนินงานวิจัยโดยยึดหลักการทำงานดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
1. นำเสนอโครงร่างวิจัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ คณะทำงานเศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเริ่มงานวิจัย
2. ทำการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยอ้างอิงระเบียบวิธีวิจัยตามคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1, 2 และ 3 (ฉบับที่ 3 จะมีการเผยแพร่หลังจากผ่านการรับรองจากคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ และคณะ อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ) ที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
3. ผลการวิจัยจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพงานจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ทบทวนทั้งภายในและภายนอก
4. ปรับแก้ไขผลการวิจัยตามความเห็นของผู้ทบทวน และนำเสนอผลการศึกษาต่อคณะทำงานเศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อพิจารณาภายหลังจากการตรวจสอบคุณภาพเป็นที่เรียบร้อย
5. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาไทย

 

หากท่านหรือหน่วยงานของท่านสนใจทำการวิจัยเพื่อพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบประวัติย่อของท่านและทีมวิจัยของท่านมาที่อีเมล nlem.econ@gmail.com สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกและตอบกลับท่าน เมื่อได้รับรายการยาที่ต้องทำการประเมินจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-590-7155

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ 1: เกณฑ์จริยธรรม

เอกสารแนบ 2: ประกาศรับสมัครทีมวิจัย

เอกสารแนบ 3: ใบสมัครทีมวิจัย ดาวน์โหลดไฟล์ .docx | ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf

27 ตุลาคม 2565

Next post > [Press Release] เสริมสร้างความแข็งแกร่งพร้อมรับมือโรคระบาด ผ่านการสร้างแบบจำลองโรคติดเชื้อ

< Previous post [Press release]The Lancet ตีพิมพ์บทความวิชาการ “การวิจัยเชิงทดลองของการมีกิจกรรมทางกายในที่ทำงาน” พบว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการลดพฤติกรรมเนืองนิ่ง หรือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นจากมาตรการ

Related Posts