logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดอบรมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล

สืบเนื่องจากการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล” ที่ผ่านมา HITAP ได้รับความร่วมมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลการเข้าถึงยาบัญชี จ(2) จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการอบรม 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลศรีนรินทร์ ขอนแก่นและโรงพยาบาลรามาธิบดี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา HITAP จัดการอบรมเพื่อนำเสนอผลเบื้องต้นของการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชี จ(2) โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาล 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงข้อดีและข้อจำกัดของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ รศ. พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ. ดร. ภก.สุพล ลิมวัฒนานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านสุขภาพในอนาคต

5 กุมภาพันธ์ 2563

Next post > HITAP ต้อนรับนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานเรื่อง HTA

< Previous post HITAP จัดอบรมวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) บัญชียาหลักแห่งชาติ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด