logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดอบรมเพื่อสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) ร่วมกับตัวแทนจากโรงพยาบาล 7 แห่งและผู้เชี่ยวชาญ

สืบเนื่องจากการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล” ที่ผ่านมา HITAP ได้รับความร่วมมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลการเข้าถึงยาบัญชี จ(2) จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการอบรม 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์

การอบรมนี้อยู่ภายใต้โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชี จ(2) บัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่ง HITAP ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์จริงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา HITAP จัดการอบรมเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาล 7 แห่งข้างต้นและมีการอภิปรายปัญหา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเข้าถึงยาบัญชี จ(2) ร่วมกับตัวแทนจากภาคประชาชน และตัวแทนจากคณะทำงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี จ(2) และยาที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้ เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาบัญชียา จ(2) ในลำดับถัดไป

13 มีนาคม 2563

Next post > HITAP นำเสนอผลการวิจัยพัฒนาแนวทางแบ่งปันทรัพยากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

< Previous post HITAP ต้อนรับนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานเรื่อง HTA

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด