logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP นำเสนอผลการวิจัยพัฒนาแนวทางแบ่งปันทรัพยากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 HITAP ได้นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาแนวทางแบ่งปันทรัพยากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย” ให้กับคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านการประชุมออนไลน์ ซึ่งเป็นการศึกษาภายใต้การร่วมมือระหว่าง HITAP สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณประจำปี 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อจากทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านคน โรคติดเชื้อดังกล่าวก่อให้เกิดความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์บางชนิดเป็นจำนวนมาก เช่น เตียงในห้องบริบาลผู้ป่วยวิกฤติ และเครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น นั่นเป็นต้นเหตุให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรดังกล่าว การศึกษานี้จึงได้ศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขในการประกาศใช้แนวทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ขั้นตอนการตัดสินใจ และการพัฒนาการเก็บข้อมูลผู้ป่วย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในประเทศไทย

ในการนำเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ ทีมวิจัย HITAP ได้นำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากการวิจัย รวมถึงมีการตอบข้อซักถามจากที่ประชุม โดยได้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนักวิชาการ

21 กรกฎาคม 2563

Next post > HITAP คว้ารางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

< Previous post HITAP จัดอบรมเพื่อสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) ร่วมกับตัวแทนจากโรงพยาบาล 7 แห่งและผู้เชี่ยวชาญ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด