logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ต้อนรับนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานเรื่อง HTA

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 HITAP ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมด 5 ท่าน และคณาจารย์ ทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ หรือ HTA ณ ห้องประชุม 1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

การบรรยายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 1) การแนะนำเกี่ยวกับ HITAP 2) บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 3) การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4) การพัฒนาบัญชียาหลักในประเทศไทย และ 5) การสื่อสารงานวิจัยแก่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ สาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

นอกจากนี้ เหล่านักศึกษาได้มีการซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับทีมผู้บรรยาย HITAP

12 กุมภาพันธ์ 2563

Next post > HITAP จัดอบรมเพื่อสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) ร่วมกับตัวแทนจากโรงพยาบาล 7 แห่งและผู้เชี่ยวชาญ

< Previous post HITAP จัดอบรมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด