logo


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
[Press release]The Lancet ตีพิมพ์บทความวิชาการ “การวิจัยเชิงทดลองของการมีกิจกรรมทางกายในที่ทำงาน” พบว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการลดพฤติกรรมเนืองนิ่ง หรือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นจากมาตรการ

การศึกษาด้านพฤติกรรมเนือยนิ่งและการมีกิจกรรมทางกายในประเทศไทยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ The Lancet South East Asia โดยเป็นงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มเต็มรูปแบบครั้งแรก (c-RCT – cluster randomized controlled trial) เพื่อประเมินมาตรการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งหลากหลายองค์ประกอบจากโปรแกรม Physical Activity at Work (PAW) เป็นระยะเวลาหกเดือน พบว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการลดพฤติกรรมเนืองนิ่ง หรือมีการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นในกลุ่มผู้ร่วมวิจัย

พฤติกรรมเนือยนิ่งคือภาวะที่ร่างกายเคลื่อนไหวไม่เพียงพอ เช่น การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถือเป็นภัยด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากมาย การทำงานออฟฟิศอาจเพิ่มระยะเวลาของพฤติกรรมเนือยนิ่งได้มาก นักวิจัยทั่วโลกจึงพยายามสร้างมาตรการลดพฤติกรรมดังกล่าวในที่ทำงาน โดยในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มนักวิจัยจากหลายประเทศได้ช่วยกันสร้างมาตรการหลายองค์ประกอบขึ้น ได้แก่ การแจกนาฬิกาอัจฉริยะและการให้รางวัลประจำสัปดาห์ กิจกรรมขยับร่างกายระหว่างทำงานแบบกลุ่ม โปสเตอร์ให้ความรู้และแนะนำท่าขยับร่างกาย และข้อความให้กำลังใจและการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน จากการศึกษาพบว่ายังมีหลักฐานไม่เพียงพอในการสรุปผลของมาตรการเหล่านี้ต่อการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง หรือส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นได้ โดยทีมผู้วิจัยจะวิเคราะห์กระบวนการเชิงลึกต่อไป และสนับสนุนให้ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดทำโครงการวิจัยในประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้น

อ่านบทความวิชาการ “The physical activity at work (PAW) syudy : A cluster randomized of trial of a multicomponent short-break intervention to reduce sitting time and increase physical activity among office workers in Thailand” ได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.lansea.2022.100086

19 ตุลาคม 2565

Next post > ประกาศรับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2565-2567

< Previous post รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Vaccinology

Related Posts