logo
Download ดาวน์โหลด 1073 ครั้ง
เข้าชม 1889 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการปฐมภูมิ คือ บริการสุขภาพด่านแรกของระบบสาธารณสุข มีบทบาทดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น โครงการ Quality and Outcomes Framework (QOF) ซึ่งดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพบริการปฐมภูมิให้เท่าเทียมกันทุกหน่วยบริการทั่วประเทศและมีมาตรฐานในระดับสากล การศึกษาเรื่องโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1 และ 2 โดย HITAP พบว่า โครงการ QOF มีข้อดีต่อการพัฒนาการบริการสาธารณสุข คือ ทำให้หน่วยบริการปฐมภูมิตระหนักและเกิดความตื่นตัวถึงความสำคัญของคุณภาพบริการปฐมภูมิ แม้จะเป็นโครงการที่ให้ผลลัพธ์ในระยะสั้น แต่สามารถต่อยอดและพัฒนาโครงการ QOF ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ หาก สปสช. ร่วมมือ กับ สธ. ใช้ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพและสร้างแรงจูงใจทางการเงินและแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่เกี่ยวข้องกับ QOF ต่อไป มีการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระเบียบวิธีที่เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิจริงอย่างไร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง