logo

Policy Brief: ฉบับที่ 108: ข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพตามบริบทชุมชน ณ จังหวัดเพชรบุรี ก้าวแรกที่สำคัญของระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอในการจัดการระบบดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวผ่านระบบสารสนเทศในอำเภอเขาย้อยและอำเภอท่ายาง จังหวัดเพ ...อ่านต่อ

  5 ตุลาคม 2564 | 138

  Policy Brief: ฉบับที่ 106: วัคซีนโควิด-19 ชนิดใดช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยได้ และช่วยได้อย่างไร

  วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมาตรการปิดประเทศมีผลกระทบทำให้เศรษฐกิจในประเท ...อ่านต่อ

   4 ตุลาคม 2564 | 49

   Policy Brief: ฉบับที่ 105: Early HTA เครื่องมือที่ช่วยทำให้รู้ว่าวัคซีนโควิด-19 แบบไหนที่มีความคุ้มค่า

   Early HTA เป็นเครื่องมีอสำคัญที่ใช้เพื่อพัฒนา คัดเลือก และจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ระยะการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน คุณสมบัติวัคซีนโควิด-19 ที่พึ่งประส ...อ่านต่อ

    25 กันยายน 2564 | 110

    Policy Brief: ฉบับที่ 104: ตรวจคัดกรองโควิด-19 หรือกักตัวอย่างไรดี สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเปิดประเทศ

    จากนโยบายการรับผู้เดินทางต่างชาติเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทำให้เกิดคำถามถึงมาตรการตรวจคัดกรองและกักตัวที่เหมาะส ...อ่านต่อ

     24 กันยายน 2564 | 287


     Policy Brief: ฉบับที่ 98: สสส. แผน 12 กับการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ

     มติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2558 ให้มีการปรับเปลี่ยนศูนย์กลางของการให้บริการสุขภาพจาก "โรค" เป็น "ประชาชน" ผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการสหวิชาชีพ รวมทั้งการสร ...อ่านต่อ

      10 กันยายน 2564 | 37

      Policy Brief: ฉบับที่ 97: พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สู่การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภออย่างยั่งยืน

      การประเมินโครงการมีระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น 10 เดือน โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธีได้แก่ 1) ก ...อ่านต่อ

       11 สิงหาคม 2564 | 156

       Policy Brief: ฉบับที่ 96: 10 ปี การเข้าถึงยาราคาแพงบัญชี จ(2) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

       คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงยาของคนไทย โดยเฉพาะยาจำเป็นที่มีราคาแพง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อภาระค่าใช้จ่าย จึงมี ...อ่านต่อ

        11 สิงหาคม 2564 | 153

        Policy Brief: ฉบับที่ 95: ประเทศไทยกับความต้องการและแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในปี 2565

        รัฐบาลไทยได้มีแผนในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับใช้ในประเทศไทย ประมาณ 108 ล้านโดสจาก 4 บริษัท ได้แก่ Sinovac (19. ...อ่านต่อ

         19 กรกฎาคม 2564 | 611

         Policy Brief: ฉบับที่ 94: เสียงของแรงงานต่างด้าวในไทย ต่อความต้องการวัคซีนโควิด-19

         โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบ ...อ่านต่อ

          19 กรกฎาคม 2564 | 409

          ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP