logo

Policy Brief: ฉบับที่ 84 : โควิดวัคซีน ควรฉีดใครก่อนหลัง ? เพราะอะไร ?

หลายประเทศทั่วโลกเริ่มต้นการให้วัคซีนโควิด-19 อย่างกว้างขวาง บางประเทศ เช่น อิสราเอล และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมีประชากรไม่มาก ...อ่านต่อ

  15 กุมภาพันธ์ 2564 | 148

  Policy Brief: ฉบับที่ 83 : มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ราคาแพงแค่ไหน ? และใครจ่าย ?

  ถึงแม้ว่ามาตรการต่าง ๆ จะได้ผลในการควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี เฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ...อ่านต่อ

   15 กุมภาพันธ์ 2564 | 77

   Policy Brief: ฉบับที่ 82 : ยาราซาจิลินแและยาอาโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ยาใหม่รักษาผู้ป่วยพาร์กินสันระยะรุนแรง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ความคุ้มค่า

   การวิจัยนี้เป็นการประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ (cost-utility analysis) โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลลัพธ์ด้านสุขภาพระ ...อ่านต่อ

    31 ธันวาคม 2563 | 119
    ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP