logo

แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ high-cost users ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในประเทศไทย

ปัจจุบันอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ (health expenditure) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 5 และยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เ ...อ่านต่อ

  15 กุมภาพันธ์ 2567 | 11

  รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กระบวนการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อและการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCBP 2566)

  กระบวนการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อและการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุ ...อ่านต่อ

   12 กุมภาพันธ์ 2567 | 73

   สรุปการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย “ผลกระทบของการเพิ่มเพดานความคุ้มค่าในอดีตที่ผ่านมาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายาการตัดสินใจคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และภาระงบประมาณของเจ้าภาพกองทุนต่าง ๆ”

   สรุปการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย “ผลกระทบของการเพิ่มเพดานความคุ้มค่าในอดีตที่ผ่านมาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายาการตัดสินใจคัดเลือกยาเ ...อ่านต่อ

    7 กุมภาพันธ์ 2567 | 5

    รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับนานาชาติ โครงการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการเพิ่มเพดานความคุ้มค่าในอดีตที่ผ่านมาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายา การตัดสินใจคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และภาระงบประมาณของเจ้าภาพกองทุนต่าง ๆ”

    Meeting Summary: 'International stakeholder consultation meeting: What are the impacts of increasing cost-effectiveness Threshold? An empirical study ...อ่านต่อ

     7 กุมภาพันธ์ 2567 | 6

     รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ผลกระทบของการเพิ่มเพดานความคุ้มค่าในอดีตที่ผ่านมาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายา การตัดสินใจคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และภาระงบประมาณของเจ้าภาพกองทุนต่าง ๆ

     การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เช่น การประเมินต้นทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness analysis: CEA) และการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ (cost ...อ่านต่อ

      7 กุมภาพันธ์ 2567 | 74

      รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสายสวนสลายพังผืดในช่องเหนือไขสันหลังในผู้ป่วยที่มีภาวะปวดไม่หายขาดหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวและโรคช่องประสาทไขสันหลังตีบแคบ

      ในปัจจุบันหัตถการการใช้สายสวนสลายพังผืด (percutaneous epidural adhesiolysis: PEA) เป็นการรักษาทางเลือกการรักษาอาการปวดในกรณีที่ผู้ป่วยโรคช่องประสาทไขส ...อ่านต่อ

       26 มกราคม 2567 | 152

       แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินความคุ้มค่า ผลกระทบงบประมาณ และความเป็นไปได้ของการใช้ PET-CT scan ในการตรวจประเมินระยะและการตอบสนองต่อการรักษาของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)

       มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (non-Hodgkin’s Lymphoma; NHL) เป็น 1 ใน 10 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย และเป็น 1 ใน 10 ของมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเส ...อ่านต่อ

        19 มกราคม 2567 | 45

        รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ

        โรคทางพันธุกรรมเป็นหนึ่งในสาเหตุลำดับต้น ๆ ของการเสียชีวิต และทุพพลภาพในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลันที่จำเป็นต้องรับรักษาในโรงพยาบาลหรือหอผู้ป่วยว ...อ่านต่อ

         11 มกราคม 2567 | 158

         รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

         โรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาในเด็กเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากพันธุกรรม การวินิจฉัยด้วยวิธีมาตรฐานที่ระบบประกันสุขภาพแห่งชาต ...อ่านต่อ

          11 มกราคม 2567 | 163

          สรุปย่อโครงการวิจัย: โครงการทบทวน/ปรับปรุงประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องตามความจำเป็นประชาชน (สิทธิประโยชน์ และตรวจสุขภาพประจำปี)

          ...อ่านต่อ

           10 มกราคม 2567 | 57

           ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP