logo

Policy Brief: ฉบับที่ 141: การประเมินตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการรักษาต่อประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในช่วงระบาดโควิด-19

สถานการณ์ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ เมื่อวัดโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียชีวิตภายใน 30 วัน (30-day mortality) และการกลับ ...อ่านต่อ

  25 กรกฎาคม 2565 | 29

  Policy Brief: ฉบับที่ 140: ผลกระทบด้านสุขภาพจิตจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

  การนอนโรงพยาบาลด้วยสาเหตุโรคทางจิตเวชโดยรวมมีแนมโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยการนอนโรงพยาบาลที่สั้นลง และมีแนวโน ...อ่านต่อ

   25 กรกฎาคม 2565 | 38

   Policy Brief: ฉบับที่ 139: แนวโน้มการผ่าคลอดในไทยเพิ่มสูง: ถึงเวลาต้องพูดคุยกันแล้วหรือไม่ ?

   ประเทศไทยมีอัตราการผ่าคลอดโดยรวมในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2564 ประมาณ 35% ซึ่งสูงกว่าอัตราการผ่าคลอดที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำที่ 10% - 15% อัต ...อ่านต่อ

    25 กรกฎาคม 2565 | 31

    Policy Brief: ฉบับที่ 138: ข้อมูลจากโลกจริงบอกอะไรบ้าง: ผู้ป่วยโควิด-19 ใน 2 ปีแรกของการระบาด

    ตามความเข้าใจทั่วไป โควิด-19 เริ่มต้นในอู่ฮั่น ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ป่วยโควิด-19 คนนอกประเทศจีนถูกพบในประเทศไทยนี่เอง โดยมีรายงานใน # ...อ่านต่อ

     25 กรกฎาคม 2565 | 43

     Policy Brief: ฉบับที่ 137: ตรวจสอบมาตรการคุณค่าน้อยหรือ Low Value Care ในระบบบริการสุขภาพไทย กรณีศึกษาการรักษาหลอกเลือดหัวใจแบบไม่ผ่าตัดโดยการใช้บอลลูนขยายหลอกเลือด การใส่ขดลวด และการตัดมดลูกทางหน้าท้อง

     หัตถการที่ถูกกระทำขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย ไม่มีความคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป เรียกว่า ...อ่านต่อ

      25 กรกฎาคม 2565 | 46

      Policy Brief: ฉบับที่ 136: การระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อผู้ป่วยนอกกลุ่มโรค ACSCs อย่างไรบ้าง ?

      แบบแผนการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มโรค ACSCs เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 คุณภาพการรักษาโรคระดับปฐมภูมิมีความบกพร่องจากปกติ ทีมวิจั ...อ่านต่อ

       25 กรกฎาคม 2565 | 29

       Policy Brief: ฉบับที่ 135: สำรวจการตายส่วนเกินของคนไทยในห้วงเวลา 2 ปีการระบาดของโควิด-19 (พ.ศ. 2563-2564)

       การตายส่วนเกิน (excess mortality) เป็นตัวชี้วัดทางระบาดวิทยาที่ใช้เพื่อวัดจำนวนการตายจากทุกสาเหตุในช่วงสภาวะวิกฤติที่การตายอาจจะสูงกว่าสภาวะปกติทั่วไฟ ...อ่านต่อ

        25 กรกฎาคม 2565 | 21

        Policy Brief: ฉบับที่ 134: ผลพวงจากมาตรการ ‘ล็อกดาวน์’ ต่อการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) ของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

         ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 การเข้ารับบริการในแผนกผู้ป่วยใน (IPD) ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี การระบาดของโรคโควิ ...อ่านต่อ

         25 กรกฎาคม 2565 | 75

         Policy Brief: ฉบับที่ 133: ผลพวงจากมาตรการ ‘ล็อกดาวน์’ ต่อการรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

         ก่อนโควิด-19 แพร่ระบาด การเข้ารับบริการในแผนผู้ป่วยนอก (OPD) แต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (seasonality) และจำนวนการเข้ารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ...อ่านต่อ

          23 กรกฎาคม 2565 | 122

          ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP