logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ดร.รุ่งนภา คำผาง

อีเมล์: [email protected],

CV: Download

Profile Details

ดร.รุ่งนภา คำผาง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมาสทริก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในด้านสาธารณสุข หลังจากจบการศึกษาได้เริ่มงานเป็นพนักงานเก็บข้อมูลให้กับโครงการวิจัยของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จากนั้นจึงบรรจุเป็นผู้ช่วยวิจัยของโครงการฯ ซึ่งมีโอกาสได้ทำงานวิจัยด้านระบาดวิทยาและมีความสนใจอย่างมาก หลังจากทำงานได้ 2 ปีจึงลาศึกษาต่อปริญญาโทและเอกด้านระบาดวิทยา ในหลักสูตรระบาดวิทยานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รุ่งนภาเชื่อว่าการทำวิจัยเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายและงานวิจัยมีความสำคัญต่อกระบวนการจัดทำนโยบาย

ผลงานที่ผ่านมา