logo

รหัสโครงการ

01-330-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

เชิญขวัญ ภุชฌงค์

ดร.รุ่งนภา คำผาง

ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย

กัลยา ตีระวัฒนานนท์

ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2946 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 11:55

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ในกลุ่มพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน รวมถึงมาตรการสร้างเสริมสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนามาตรการเหล่านั้นและ/หรือสร้างมาตรการใหม่โดยใช้แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม การศึกษานี้มิได้เป็นการประเมินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคม การศึกษานี้เริ่มต้นด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพโดยทีมวิจัยเข้าไปอาศัยอยู่ในชุมชน เพื่อทำความรู้จักและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงที่พบ จากนั้นจึงทำการสำรวจเชิงปริมาณในประเด็นที่สนใจ และนำเสนอข้อค้นพบทั้งหมดแก่ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหาคำอธิบายข้อค้นพบ และรายงานผลการศึกษาเพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต