logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

อีเมล์: [email protected],

CV: Download

Profile Details

ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร เข้ามาทำงานที่ HITAP เมื่อปี พ.ศ.2549 ในตำแหน่งนักวิจัย และเป็นกองบรรณาธิการให้กับวารสารวิจัยระบบสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Thailand’s Health Policy and Systems Research Program ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์จาก School of International Development, University of East Anglia, UK หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง Understanding actors and factors that influence the development of obesity among pre-schoolers in the Bangkok metropolitan area มีความสนใจในเรื่องการประเมินมาตรการการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสาธารณสุข การประเมินโครงการ และการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการประเมินโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆ

ผลงานที่ผ่านมา