logo

รหัสโครงการ

01-405-2551

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2757 คน

วันที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2554 14:16

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพระดับชาติสำหรับการประเมินประจำทุกปี ซึ่งจะนำมาเป็นหัวข้องานวิจัยที่ HITAP จะดำเนินการศึกษาต่อไป พร้อมกับการเผยแพร่หัวข้อการประเมินเทคโนโลยีและนโยนบายด้านสุขภาพที่สำคัญให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว