logo

รหัสโครงการ

01-106-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ดร.พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2551
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3201 คน

วันที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2554 13:30

เกี่ยวกับโครงการ

ปัจจุบัน การพัฒนาของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย และการเปลี่ยนแปลงคุณค่าและทัศนคติ ของผู้ให้และผู้รับบริการทำให้เกิดความต้องการบริการทางสุขภาพและสังคมที่เพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเกินกว่าที่ระบบสุขภาพจากภาครัฐหรือเอกชนเพียงระบบเดียวจะตอบสนองได้ ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์พอสรุปได้ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ เกิดขึ้นตามความเชื่อหรือแนวคิดที่ว่าระบบสุขภาพของภาครัฐมักยึดติดกับกฎระเบียบยากต่อการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมที่เปลี่ยนไป ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะช่วยเสริมศักยภาพของระบบสุขภาพโดยการผนวกจุดแข็งของทั้งสองระบบเข้าด้วยกันทำให้ระบบสุขภาพสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จุดเด่นของระบบสุขภาพภาคเอกชนคือความมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเพิ่มประสิทธิภาพจากการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบตั้งแต่การสร้างระบบแข่งขันเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกหรือการผนวกบริการภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพ 3. เพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นได้ในหลายมิติ เช่น ใช้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ในการแบ่งสามารถจำแนกได้เป็น ความร่วมมือในระดับชาติหรือนานาชาติ ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค อย่างไรก็ตามการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนยังต้องมีข้อจำกัดเนื่องจากรูปแบบที่หลากหลายและบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในการสร้างความร่วมมือดังกล่าวจึงควรมีกรอบแนวทางเพื่อการดำเนินการที่เกิดประสิทธิภาพสู.สุดกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนโดยรวม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานกลางซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และมีเป้าหมายเพื่อกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทย จึงมีความสนใจในเรื่องความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการที่หนุนเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบสุขภาพ การศึกษานี้จึงมุ่งพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการและ/หรือการสร้างระบบสาธารณูปโภคในภาคสาธารณสุขแก่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข