logo

รหัสโครงการ

61363040R1025L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

รศ. ดร. พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1081 คน

วันที่เผยแพร่ 9 มิถุนายน 2563 11:16

เกี่ยวกับโครงการ

ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุขประกาศยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety: 2P Safety) พ.ศ.2561-2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การสร้างบุคลากรสาธารณสุขให้มีศักยภาพและความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 2) การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ผู้ป่วย และองค์กรต่างๆ ในระบบบริการสุขภาพ 3) การพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนที่จำเป็นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ 4) การสร้างระบบรายงาน เรียนรู้ และวัดผลลัพธ์บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย และ 5) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกำกับ ตรวจสอบ และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ โดยมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพต่างๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ชมรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล องค์กรภาคประชาชน และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ทั้งนี้ สรพ. ได้ดำเนินการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน การดำเนินการดังกล่าวต้องการข้อมูลพื้นฐาน (baseline information) ในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล สรพ. จึงมอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้ ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะแสดงให้เห็นถึงขนาดของปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้ในประเทศไทย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญและการวางแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขต่อไป ที่ปรึกษา: ดร. ภญ. จันทนา พัฒนเภสัชและดร. ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์