logo

รหัสโครงการ

01-336-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค์

นักวิจัยร่วม

นางสาวจอมขวัญ โยธาสมุทร

นางสาววัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ

นางสาวรุ่งนภา คำาผาง

พญ.กัลยา ตีระวัฒนานนท์

นายทรงยศ พิลาสันต์

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร

นพ.ทวี ตั้งเสรี

ผศ.ดร.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

นายทรงยศ พิลาสันต์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3435 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 13:43

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาระยะที่หนึ่ง ภายใต้โครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการป้องกันการทำาร้ายตนเองในประเทศไทยโดยศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สัญญาณก่อนการทำาร้ายตนเองและมาตรการป้องกันการทำาร้ายตนเองในพื้นที่ศึกษา ผลจากการศึกษาพบปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบบริการด้านการแพทย์และความช่วยเหลือทางสังคมของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต รวมทั้งประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก รวมถึงทักษะในการสังเกตอาการแสดงของผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ การศึกษานี้จึงนำาไปสู่ข้อเสนอแนะ 3 มาตรการ ได้แก่ 1. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งสัญญาณก่อนการทำาร้ายตนเองและทักษะในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือ 2. การพัฒนาคู่มือ สำาหรับผู้นำาชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีความเชื่อมต่อกับแนวทางหรือคู่มือสำาหรับบุคลากรสาธารณสุขที่มีอยู่ 3. การพัฒนาระบบการให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์ (hotline) ให้มีบริการอย่างทั่วถึง เป็นที่รู้จักของประชาชนและเข้ากับบริบทของพื้นที่